TRANSFARENCY_Logo_v3_outlines_72

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Προσωποποίηση της παραλαβής

Κατ’ απαίτηση του αποστολέα ο παραλήπτης θα  είναι αυτός στον οποίο απευθύνεται η αποστολή. Στις δε περιπτώσεις αλλαγής παραλήπτη απαιτείται παραχώρηση των δικαιωμάτων από τον αρχικό παραλήπτη σε τρίτο πρόσωπο. Οι τρόποι επιβεβαίωσης ταυτοπροσωπίας δεν είναι συνήθως ιδανικοί και αδιάβλητοι.

modelo-1

Διαφανής παρακολούθηση της πορείας ενός προϊόντος από την παραγγελία έως και την παράδοση / track and trace.

modelo-2

Κατά την αποστολή ενός προϊόντος, το προϊόν διέρχεται από πολλά, γεωγραφικά διαμοιρασμένα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας (checkpoints) όπου η ευθύνη της σωστής παράδοσης/παραλαβής εναλλάσσεται μεταξύ πολλών διαφορετικών ατόμων αυξάνοντας την πιθανότητα το προϊόν να χαθεί ή να καταστραφεί μερικά ή ολικά τόσο από αμέλεια όσο και από δόλο. Αυτό είναι ακόμη πιθανότερο σε διασυνοριακές μεταφορές. Η διαφάνεια στην παρακολούθηση του ίδιου του προϊόντος και της κατάστασής του σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο καθίσταται αναγκαία.

Καταγραφή (logging) κι έλεγχος (auditing) των πιο σημαντικών από άποψη ασφάλειας ενεργειών (actions) που πραγματοποιούνται από τους χρήστες του συστήματος.

Στόχος είναι σημαντικές ενέργειες, όπως η παράδοση/παραλαβή προϊόντος, η πληρωμή αντικαταβολής, η επιστροφή προϊόντος, να καταγράφονται με τρόπο διαφανή, αδιάβλητο και αμετάβλητο, ώστε να αυξάνεται η εμπιστοσύνη (trust) των πελατών και των λοιπών συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα οι πελάτες και οι μεταφορείς θα δεσμεύονται για την ακρίβεια των δηλώσεών τους ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις άρνησης των δηλώσεων και δημιουργίας διαφορών.

modelo-3

Aυτοματοποίηση ροών εργασίας (workflow automation)

modelo-4-1

Η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων ενεργειών, όπως ενδεικτικά,
(i) η αυτόματη χρέωση του παραλήπτη σε περιπτώσεις μη επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων μέσα στο συμφωνημένο χρονικό διάστημα,
(ii) η πληρωμή των ενδιάμεσων εταιρειών που εμπλέκονται στη μεταφορά του προϊόντος στο διασυνοριακό επίπεδο εφόσον η μεταφορά έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς,
(iii) ο συντονισμός των εμπλεκόμενων οργανισμών/εταιρειών ώστε να μειωθούν τα μέσα μεταφοράς τα οποία ταξιδεύουν χωρίς (επαρκές) φορτίο σε διασυνοριακό επίπεδο, είναι απαραίτητη για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου των διαδικασιών μεταφοράς.
Επίσης θα μειωθεί η πιθανότητα λαθών, και σε βάθος χρόνου θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των πόρων των εταιρειών ταχυμεταφορών που θα την υιοθετήσουν.
Τέλος, θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού έχοντας σημαντικά οικολογικά πλεονεκτήματα.

Επιπλέον στα πλαίσια του ελέγχου ευαίσθητων πακέτων με χρήση IoT συσκευών υποστηρίζουμε τις παρακάτω ροές:

(i) Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του παραλήπτη αναφορικά με τις τεχνητές περιβαλλοντικές συνθήκες καθ’ όλη την διάρκεια μεταφοράς του προϊόντος εντός των συνόρων ή/και διασυνοριακά.
(ii) Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του αποστολέα για την ορθή ή μη ολοκλήρωση της αποστολής σύμφωνα με τις συνθήκες που είχαν ζητηθεί.
(iii) Αυτόματη χρέωση / μη χρέωση του αποστολέα για την συγκεκριμένη αποστολή. Ειδικότερα

a. Αν η αποστολή ολοκληρώθηκε χωρίς υπέρβαση του ορίου ειδικών συνθηκών που έχουν επιλεγεί θα γίνεται αυτόματα η χρέωση της συγκεκριμένης αποστολής στο τιμολόγιο του αποστολέα – πελάτη

b. Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου τιμών (π.χ. θερμοκρασίας) όπως ορίζονται σύμφωνα με το εύρος προδιαγραφών που επιλέγει ο αποστολέας από μία συγκεκριμένη λίστα, θα υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματα να μη γίνεται η χρέωση της συγκεκριμένης αποστολής στο τιμολόγιο του παραλήπτη

TRANSFARENCY_Logo_v1_72-08

Το έργο TRANSFARENCY υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε το Ιούλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Επιστημονικός  υπεύθυνος και συντονιστής είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας από το EKETA / ΙΠΤΗΛ.

Επικοινωνία