Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του έργου Transfarency στο κέντρο καινοτομίας IQnovus

iqnovus

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του έργου Transfarency στο κέντρο καινοτομίας IQnovus την Πέμπτη 20/07/2023.

Στο πλαίσιο του iQnovus, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ) σε συνεργασία με τους Εταίρους του έργου ACS και DBC Diadikasia, συμμετείχαν στο Κέντρο Καινοτομίας iQnovus. Η συμμετοχή του TRANSFARENCY στο κέντρο καινοτομίας iQnovus στοχεύει, μέσα από το φιλικό αυτό περιβάλλον που ακολουθεί καθορισμένες πρακτικές, να εστιάσει στο περιθώριο βελτίωσης παροχής και αύξησης αποδοτικότητας των υπηρεσιών του,  ώστε να επιτύχει υψηλότερή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία στον τελικό καταναλωτή.

Στην τηλεδιάσκεψη των μελών παρουσιάστηκαν ορισμένες περιπτώσεις χρήσης, που έχουν προδιαγραφεί στο πλαίσιο του έργου το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν τα  εξής θέματα:

  • Ενδεχόμενη αξιοποίησης της τεχνολογίας Transfarency με τις θυρίδες smart Lockers για την ασφάλεια των συναλλαγών.
  • Το Transfarency μπορεί να αποτελέσει ακριβές αντίγραφο των βάσεων δεδομένων των εταιρειών που συνεργάζεται.
  • Δυνατότητα λεπτομερής παρακολούθησης αποστολής από την παραλαβή έως την παράδοση, ακόμα και σε διασυνοριακό επίπεδο.
  • Ενημέρωση των εμπλεκόμενων μελών, σχετικά με τον έλεγχο ευαίσθητων πακέτων (IOT) και την τήρηση των τιμών που έχουν οριστεί.
  • Προσωποποιημένη παραλαβή και επιστροφή αποστολών μέσω Blockchain